Café ’t Hingen

Op den Dijk 2 A

Historie Hingen - Schaapsherder Lei en Stuup


hingen

Op de markante plek aan de voorzijde van ons Café bij de kruising Echterstraat/Op den Dijk/St. Joosterweg. is het beeld van schaapsherder Lei Wolfs met zijn hond "Stuup" geplaatst

Vanzelfsprekend hebben we dit gegeven verwerkt in het logo van ons Café: bestaande uit een afbeelding van het standbeeld.Historie Hingen


Heerdgang in vroegere dagen

Voor de ontwikkeling en vorming van het dorp Hingen moeten wij terug gaan tot voor de tachtigjarige oorlog. Buiten het moederdorp Echt waren in die tijd ook al de dorpen Peij en St. Joost bekend. Op een kaart van Filippe Taisne uit 1623 wordt de benaming Hingen vermeld als een kleine vlek. In het Tiendenboek van 1718 zien we al veel bebouwing langs de huidige Echterstraat en de Sint Joosterweg. Rond het dorp Hingen was evenwel veel woeste grond, die in de loop der tijden, stapsgewijs tot ontginning moest worden gebracht. Dat deze ontginningswerkzaamheden een traag verloop hadden is op zichzelf niet verwonderlijk, omdat dit zware werk vooral met de handen moest worden gedaan. Na de ontginning ontstond er een schrale zandgrond die weinig of geen meststof bevatte. Als gevolg hiervan gingen de mensen vooral over op de schapenteelt en het beperkt houden van rundvee. Schapen waren vooral in de trek omdat de producten die het schaap leverde, zoals melk, wol en vlees, voor direct gebruik in de huishouding geschikt waren. Tenslotte produceerde de schapen de onontbeerlijke organische mest die als bemesting diende voor de schrale zandgronden. Voedsel voor deze dieren was te vinden op de heidegronden rond het Kranenbroek en in het toen nog te ontginnen gebied het Echter Broek, de zogenaamde gemene gronden. Hiertoe werd dagelijks met de gehele dorpskudde een tocht gehouden, de zogenaamde "Heerdgang", onder leiding van een dorpsherder. Deze verzamelde de dieren 's morgens op het dorpspleintje om vervolgens te beginnen aan zijn dagelijkse tocht. Een dergelijk pleintje, dat meestal een typische ronde of driehoekige vorm had, was voorzien van een drinkpoel, waar de dieren bij terugkomst hun dorst konden lessen. De voornoemde wijze van veehouden was voor die tijd zeer kenmerkend en droeg enigszins bij tot een bescheiden welvaart.


Als Verzamelplaats op 't Hingen voor het vee en de schapen diende de plek tussen de Hoogveldsweg en de Echterstraat, waar momenteel in een parkachtige omgeving een kruisbeeld is geplaatst Overigens heeft het betreffende pleintje zijn oorspronkelijke en typische driehoeksvorm behouden. Tot na de tweede wereldoorlog was de voormalige drinkpoel nog duidelijk zichtbaar en werd in Hingen aangeduid als "De Vuurkoel". Ook in het nog recente verleden is de schaapsherder voor het Hingen beeldbepalend geweest. Tot het voorjaar van 1967, trok schaapsherder Lei Wolfs (in de volksmond: Lei van Maan Wolfs), vrijwel dagelijks met zijn schaapskudde vanuit zijn boerderij aan de Echterstraat via Op den Dijk (den Diek genaamd), richting Kranenbroek. Een van de honden die de schaapskudde begeleidde werd door Lei Wolfs altijd "Stuup" genoemd. Deze opvallende benaming droeg bij tot een geheel eigen identiteit. Om de oorsprong en de historische ontwikkeling van het dorp Hingen levend te houden voor het nageslacht, is het initiatief genomen om een beeld van de schaapsherder Lei Wolfs met zijn hond "Stuup" te plaatsen op een markante plek bij de kruising Echterstraat/Op den Dijk/St. Joosterweg.


hingen